plnlenfrdeitrues

Zaproszenie na III zwyczajną Sesje Rady Ziejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 grudnia 2018 r. (piątek) III zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 9:00.

              

                                              Proponowany porządek obrad

 

1.    Otwarcie obrad Sesji.

2.    Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 listopada 2018r.

4.    Przyjęcie protokołu z II nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 7 grudnia 2018 r.

5.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.

6.    Wnioski i zapytania Radnych.

7.    Podjęcie uchwał:

 

1)    w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2019 - 2037.

 

a)    odczytanie projektu uchwały,

b)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,

c)    odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania,

d)    dyskusja,

e)    głosowanie – podjęcie uchwały,

 

2)    w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2019r.

 

a)    odczytanie projektu uchwały,

b)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,

c)    odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej
i Planowania,

d)    dyskusja,

e)    głosowanie – podjęcie uchwały,

 

3)    w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2019,

4)    w sprawieprzyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2019,

5)    w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Zalewo,

6)    w sprawie powierzenia zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zalewie,

7)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 4/2 i 5/1 położonych w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo,

8)    zmieniająca uchwałę Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Zalewo obejmującego działki gruntu położone w obrębie geodezyjnym Zalewo,

9)    wsprawie uchwaleniazmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dlaobszaru obejmującego działki Nr 162, Nr 163/5, obręb geodezyjny 1 Zalewo, gmina Zalewo,

10) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

11) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/9, położonej w obrębie Zalewo nr 1. 

12) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zalewo na rok 2019,

13) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zalewo na lata 2019 - 2020.

14) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,

15) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

16) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

17) w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

18) w sprawie uchylenia Uchwały LII/415/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrębie Wieprz, gmina Zalewo.

 

8.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.

9.    Sprawy różne.

10.  Zamknięcie obrad.

 

                

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

przy ul. Częstochowskiej 8.

 

 

 

 

 

                                                                                                             Z poważaniem

 

                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                      

                                                                                                                                   /-/ Jan Lichacz

Klauzula informacyjna

http://zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6424

Ostatnio zmienianyczwartek, 13 grudzień 2018 10:45
1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Powrót na górę