plnlenfrdeitrues

Informacja dotycząca wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Iławie na kadencję 2020-2023 Wyróżniony

Informacja dodatkowa do ogłoszenia o ławnikach

 

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 7 czerwca 2019r. (wpłynęło do tut. Urzędu 12 czerwca 2019r.) informujemy, że skorygowany zostały błędnie podany okres na jaki wybierani będą ławnicy. Wybory ławników odbędą się na kadencję 2020-2023

 

W związku z tym, informacja dotycząca wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Iławie na kolejną kadencję, została poprawiona o właściwe daty.

 

Równocześnie informujemy, że pozostałe treści nie uległy zmianie.

 

Informacja

dotycząca wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Iławie

na kadencję 2020-2023

 

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 52 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) Rada Miejska w Zalewie do 31 października 2019r. ma obowiązek wyboru ławników na lata 2020 - 2023.

Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu uchwałą z dnia 6 maja 2019r.  ustaliło, że Rada Miejska w Zalewie wybiera1 ławnika do Sądu Rejonowego w Iławie.

 

I.   Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 

1.   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2.   jest nieskazitelnego charakteru,

3.   ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,

4.   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5.   posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

 

II.   Ławnikami nie mogą być:

 

1.   osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze,  

2.   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3.   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4.   adwokaci i aplikanci radcowscy,

5.   radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6.   duchownie,

7.   żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8.   funkcjonariusze Służby Więziennej,

9.   radni gminy, powiatu i województwa.

 

III.   Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

IV.   Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

V.   Procedura zgłaszania ławników

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (Rozdział 7) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia  9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

 

VI.   Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1.      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2.      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3.      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4.      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2017 poz. 2217 oraz 2018r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5.      dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy skradaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

VII.   Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wymienione w pkt VI (1-4) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, datą nie wcześniejszą nią 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

VIII.   Karty zgłoszeń kandydatów na ławnika można pobrać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zalewie (pokój nr 9) lub pokoju nr 13 oraz ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo http://zalewo.f117.pl (zakładka ogłoszenia/inne), ze strony internetowej Gminy Zalewo www.zalewo.pllub ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości  www.gov.pl/sprawiedliwosc

 

IX.   Stosowne dokumenty należy składać w terminie do 30 czerwca 2019 roku w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zalewie ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenia, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną po terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Informacje na temat wyborów ławników można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zalewie pod numerem telefonu (89) 758 83 77 wew.23

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Jan Lichacz

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

                                                                             

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s1), informuję:

1.    Administratorem danych osobowych jest Gmina Zalewo  ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr telefonu 89 758 83 77

2.    W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.    Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693), którym jest przeprowadzenie procedury wyboru ławników przez radę gminy.

4.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym okresie przez czas określony przez przepisy w zakresie prawa - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

5.    Posiada Pani/Pan prawo do

·         dostępu do treści swoich danych,

·         sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania danych ,

·         przenoszenia danych osobowych,

·         wniesienia sprzeciwu,

 ·        prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

9.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w/w Rozporządzenia.

 

/-/ Administrator Danych Osobowych

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.

2. Wniosek- zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

3. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.

5. Lista osób popierających kandydata na ławnika.

 

 

 

Ostatnio zmienianyśroda, 12 czerwiec 2019 10:24
1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Powrót na górę