Super User

Super User

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja Dostępności
 
    • Oświadczenie w sprawie dostępności
 
Urząd Miejski w Zalewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej internetowej Urzędu Miejskiego w Zalewie.
Data publikacji strony internetowej:  06.02.2013r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:    03.10.2016r. (strona aktualizowana na bieżąco)
 
 
    • Status pod względem zgodności
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
    • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
    • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
    • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
    • wersję kontrastową,
    • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
    • możliwość włączenia opcji „czytaj stronę”
 
    • Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
 
Oświadczenie sporządzono dnia 2022-04-07.
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny na podstawie dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.zalewo.pl spełnia wymagania w 92,26%.
 
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 
    • Informacje Zwrotne i Dane Kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Żukowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89-758-83-77 w. 36 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 
 

    • Dostępność Architektoniczna

 

 
    • Siedziba Urzędu Miejskiego w Zalewie mieści się przy ul. Częstochowskiej 8. Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 
    • Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.
    • Podjazd jest zabezpieczony barierkami.
    • W budynku nie ma windy, w razie potrzeby pracownicy schodzą do osób niepełnosprawnych do Sali Obsługi Interesanta.
    • Budynek składa się z 2 kondygnacji:
 
Na parterze znajduje się:
 
    1. Sala Obsługi Interesanta
    2. Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Dowodów Osobistych
    3. Referat Finansowy
    4. Referat Organizacyjny – Ewidencja ludności, Ewidencja działalności gospodarczej, sprawy OSP, OC
    5. Sala Sesyjna
    6. Kasa
    7. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
 
Na I piętrze znajduje się:
 
    1. Sekretariat Urzędu Miejskiego w Zalewie
    2. Referat Organizacyjny - Biuro Rady Miejskiej 
    3. Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
    4. Referat Inwestycji Komunalnych
    5. Referat Rozwoju Lokalnego
 
Na I piętrze znajdują się również odrębne jednostki organizacyjne: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli  w Zalewie oraz Biblioteka Publiczna w Zalewie. 
 
    • Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku.
    • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
    • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
    • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 
 
    • Dostępność dla osób niesłyszących
 
Osoby niesłyszące -  przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Zalewie  - mogą wcześniej zgłosić  zamiar skorzystania z tłumacza języka migowego (co najmniej 3 dni robocze wcześniej). 
Należy wskazać metodę komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN).
Zgłoszenia można dokonać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faxem na nr: 89 758 82 72, pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miejski w Zalewie
ul. Częstochowska 8
14-230 Zalewo
oraz telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej pod nr telefonu: 89 758 83 77.
W przypadku braku możliwości zapewnienia pomocy tłumacza języka migowego, Urząd Miejski w Zalewie zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia.
 
Urząd Miejski w Zalewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zalewo.pl zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

1
0
0
s2smodern

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa”,

 

mająca na celu racjonalne zagospodarowanie terenu i poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości Zalewo poprzez kształtowanie 1 terenu przestrzeni publicznej w centrum miasta Zalewa,

 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na operacje typu  „Kształtowanie przestrzeni publicznejw ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywany wynik operacji: odnowa 1 (jednego) centrum miejscowości Zalewo.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 173.687,00 zł.

 

 

 
1
0
0
s2smodern

OSP Zalewo

Przetarg nieorganiczny - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP w Zalewie

 

W załączeniu:

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zał. Nr 3 – „Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP w Zalewie”.

4. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

5. informacja z otwarcia ofert

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1
0
0
s2smodern
Subskrybuj to źródło RSS