Plan naprawczy dla projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

  

  PLAN NAPRAWCZY 

dla projektu grantowego

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 –2020

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 

1. Plan naprawczy dotyczy procedury zwracania sprzętu komputerowego zakupionego przez Darczyńcę i przekazanego za pomocą umowy darowizny Obdarowanym w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

2. Ilekroć w Planie jest mowa o:

  1) Darczyńcy – rozumie się przez to Gminę Zalewo, Grantobiorcę realizującego Projekt,

  2) Obdarowanym - rozumie się przez to Beneficjenta Ostatecznego Projektu / Uczestnika projektu.

  3) Projekcie - rozumie się przez to projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

  4) Urzędzie - rozumie się Urząd Miejski w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo.

  5) Procedurze monitoringu – rozumie się procedurę wprowadzoną Zarządzeniem Nr 0050-159/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 17 października 2022r. w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego przez Gminę Zalewo.

3. Działając na podstawie art. 9 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r.  o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz.U. z 2023r., poz. 1369) z przyczyn niezależnych od Darczyńcy, w związku z rezygnacją Obdarowanego z przekazanego mu sprzętu w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na rzecz wsparcia w postaci przyznanego laptopa sfinansowanego ze środków publicznych, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, Darczyńca został zobligowany do opracowania i wdrożenia planu naprawczego. 

4. Zwrot sprzętu komputerowego następuje według następującej procedury:

  1) Obdarowany - po wcześniejszym skontaktowaniu się z Darczyńcą - przynosi do zwrotu kompletny sprzęt komputerowy darowany w ramach Projektu, tj. laptop wraz  z oprogramowaniem i akcesoriami, a także opakowaniem i dokumentami załączonymi do sprzętu do Urzędu Miejskiego w Zalewie, ul. Częstochowska 8, pokój nr 15,

  2) w obecności informatyka Urzędu sprawdzany jest stan techniczny sprzętu komputerowego, jeżeli sprzęt będzie nadawał się do dalszej eksploatacji nastąpi podpisanie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy darowizny (Załącznik nr 1 do Planu naprawczego) oraz protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego zwrotu sprzętu (Załącznik nr 2 do Planu naprawczego).

5. Wszystkie dane własne znajdujące się na dyskach laptopów, który przekazuje Obdarowany, powinny być przez Niego trwale usunięte, jeżeli Obdarowany tego nie zrobi zostaną one usunięte przez Darczyńcę.

6. Jeżeli Obdarowany chce przekazać zniszczony sprzęt, musi pokryć jego równowartość, zgodnie z zapisem § 3 ust. 2 pkt. 7) Umowy darowizny.

7. Darczyńca ma obowiązek prowadzenia rejestru uczestników konkursu, którzy zrezygnowali ze wsparcia oraz osób i podmiotów, którym przekazano sprzęt w ramach planu naprawczego.

8. Darczyńca w celu utrzymania efektów Projektu może przekazać zwrócony sprzęt komputerowy poprzez zastosowanie poniższych rozwiązań:

  1) ogłoszenie dodatkowego naboru dla rodzin dzieci spełniających kryteria konkursu „Granty PPGR”, a w przypadku braku takich rodzin, ogłoszenie naboru dla dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Zalewo, sprzęt może być przeznaczony wyłącznie na cele edukacyjne,

  2)przekazanie sprzętu na wyposażenie szkół znajdujących się na terenie Gminy Zalewo.

9. Darczyńca zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji, co do przyjętych rozwiązań dotyczących przekazywania zwróconego sprzętu przez Obdarowanych, wskazanych w punkcie 8. 

10. Obdarowany oświadcza, że zapoznał się z planem naprawczym podpisując stosowane oświadczenie (Załącznik nr 3 do Planu naprawczego).

11. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego planu naprawczego oraz zasad projektu „Granty PPGR” można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zalewie, pokój nr 15,  tel. 89) 758 83 77 wew. 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  .

 

 

 

 

Ostatnio zmienianyczwartek, 11 kwiecień 2024 11:05
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę