czerwiec 2022 - ZALEWO

Harmonogram godzin pracy LAS na boisku Orlik w Zalewie - LIPIEC 2022

DATA

Dzień tygodnia

GODZINY

ANIMATOR

01.07.2022

piątek

10.00-14.00

Jaroslaw Frygier

02.07.2022

sobota

14.00-17.00

Tomasz Majewski

03.07.2022

niedziela

13.00-16.00

Tomasz Majewski

04.07.2022

poniedziałek

10.00-13.00

Jaroslaw Frygier

05.07.2022

wtorek

15.00-18.00

Jaroslaw Frygier

06.07.2022

środa

15.00-18.00

Jaroslaw Frygier

07.07.2022

czwartek

10.00-14.00

Jaroslaw Frygier

08.07.2022

piątek

16.00-19.00

Tomasz Majewski

09.07.2022

sobota

13.00-16.00

Tomasz Majewski

10.07.2022

niedziela

13.00-16.00

Tomasz Majewski

11.07.2022

poniedziałek

16.00-19.00

Tomasz Majewski

12.07.2022

wtorek

16.00-19.00

Tomasz Majewski

13.07.2022

środa

16.00-20.00

Tomasz Majewski

14.07.2022

czwartek

16.00-19.00

Tomasz Majewski

15.07.2022

piątek

16.00-19.00

Tomasz Majewski

16.07.2022

sobota

10.00-16.00

Tomasz Majewski

17.07.2022

niedziela

10.00-15.00

Tomasz Majewski

18.07.2022

poniedziałek

10.00-13.00

Jaroslaw Frygier

19.07.2022

wtorek

--------------

----------------

20.07.2022

środa

14.00-18.00

Jaroslaw Frygier

21.07.2022

czwartek

14.30-19.30

Jaroslaw Frygier

22.07.2022

piątek

10.00-14.00

Jaroslaw Frygier

23.07.2022

sobota

10.00-14.00

Jaroslaw Frygier

24.07.2022

niedziela

--------------

--------------

25.07.2022

poniedziałek

16.00-18.00

Tomasz Majewski

26.07.2022

wtorek

16.00-18.00

Tomasz Majewski

27.07.2022

środa

10.00-14.00

Jaroslaw Frygier

28.07.2022

czwartek

10.00-14.00

Jaroslaw Frygier

29.07.2022

piątek

16.00-18.00

Tomasz Majewski

30.07.2022

sobota

10.00-13.00

Jaroslaw Frygier

31.07.2022

niedziela

08.00-16.00

Turniej Piłki Nożnej

(roczniki 2007-2010)

Tomasz Majewski

Jaroslaw Frygier

 

 

Uwaga. Harmonogram może ulec zmianie.

 

Aktualny harmonogram znajduje się również na stronie https://projektorlik.pl/twoj-orlik/1718/

 

 

 

  • Dział: Sport
Czytaj dalej...

Sezon Żeglarski 2022 na Zalewskiej Ekomarinie rozpoczęty!

W dniach 11-12.06.2022r. na jeziorze Ewingi w Zalewie odbyły się IV Żeglarskie Regaty „O Puchar Jeziora Ewingi” w ramach cyklu Regat Pucharu Jezioraka - edycja 2022.

W regatach wzięło udział 80 uczestników startujących w klasie łodzi turystycznych:T-1, T-2, Open/Omega.

W dwudniowych zmaganiach w bardzo dobrych warunkach pogodowych rozegrano 6 wyścigów.

 

Wyniki w klasach:

T-1

 I miejsce załoga z sternikiem Krzysztofem Komorowskim - Gdańsk

 II miejsce załoga z sternikiem Krzysztofem Mikulskim - Kwidzyn

 III miejsce załoga z sternikiem Markiem Lemanowskim - Zalewo

T-2

  I miejsce załoga z sternikiem Adamem Kucińskim - Kwidzyn

  II miejsce załoga z sternikiem Wojciechem Gaćkowskim - Iława

  III miejsce załoga z sternikiem Włodzimierzem Parzelskim - Gdańsk

Omega/Open

  I   miejsce załoga z sternikiem Michałem  Rucińskim - Gdańsk

  II  miejsce załoga z sternikiem Jakubem Jurczak -  Iława

  III miejsce załoga z sternikiem Mateuszem Krajewskim - Iława

 

Po sobotnich wyścigach organizatorzy w ramach wieczoru żeglarskiego przygotowali catering, z którego również skorzystali odwiedzający w sobotni wieczór Ekomarinę mieszkańcy Zalewa.

Samorząd Gminy Zalewo reprezentowali, Pan Krzysztof Gawryś W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Zalewie oraz Pani Wioletta Żołądkiewicz - Radna Rady Miejskiej w Zalewie.

 

Czytaj dalej...

Wizyta rowerzystów z Iławy

W dniach 6-7.06.2022r. Zalewska Ekomarina zainaugurowała sezon rowerowy, propagując nowo powstałą wiatę rowerową.Wiata została przetestowana przez 30 uczestników rajdu rowerowego - dzieci wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej nr. 3 w Iławie. Był to dwudniowy rajd na trasie: Iława-Boreczno-Zalewo-Witoszewo-Jerzwałd-Siemiany-Iława. Uczestnicy rajdu skorzystali  również z możliwości biwakowania jakie stwarza obiekt Zalewskiej Ekomariny. Wykonana wiata rowerowa doskonale wpisuje się w oczekiwania rowerowego turysty, gdyż znajduje się na skrzyżowaniu wielu tras i ścieżek rowerowych na Warmii i Mazurach.

Wiata rowerowa wraz samoobsługową stacją naprawy rowerów została sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Łączy nas turystyka”.

Czytaj dalej...

Informacja

INFORMACJA

 

Informujemy, że na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo

( www.bip.zalewo.pl) w zakładce Burmistrz znajdują się

„Raport o stanie Gminy Zalewo w roku 2021”

który będzie przedmiotem debaty w myśl art. 28aa. ust 4, ust. 6 oraz ust. 7 pkt. 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.).

 

Czytaj dalej...

Zaproszenie na XL zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję na dzień 29 czerwca 2022 r. (środa) XL zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 9:00.

               

                                              Proponowany porządek obrad

 

1.    Otwarcie obrad Sesji.

2.    Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z XXXVIIIzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022 r.

4.    Przyjęcie protokołu z XXXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 kwietnia 2022 r.

5.    Odczytanie Protokołu Nr I/2022 Komisji Rewizyjnej, której posiedzenie odbyło się w dniu 23 marca 2022r.

6.    Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021.

7.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.

8.    Informacja o zrealizowanych tematach za miesiące marzec - maj 2022r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania, Komisję Rolnictwa, Handlu i Usługoraz Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.

9.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.

10.  Zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.

11.  Podjęcie uchwał:

 

1) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zalewa - Panu Markowi Żylińskiemu wotum zaufania,

      a) debata nad Raportem o stanie Gminy Zalewo,

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo wraz ze  sprawozdaniem z wykonaniabudżetu Gminy Zalewo za 2021 rok,

a)    odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2021 rok,

3)w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2021 rok,

a)    odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2021 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2021 r.,

b)    odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zalewie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2021 rok,       

4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022- 2039,

    5) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2022r.,

6) w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zalewo w 2022 roku,

7) w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo od Województwa Warmińsko – Mazurskiego części zadań zarządcy drogi z zakresu pełnienia funkcji inwestora zadania inwestycyjnego na drodze wojewódzkiej nr 519,

8) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Zalewo,

9) w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,

10) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zalewo.

 

12.  Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.

13.  Sprawy różne.

14.  Zamknięcie obrad.

                   

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 

 

                                                                                                                   Z poważaniem

 

                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                      

                                                                                                  /-/ Jan Lichacz

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS