plnlenfrdeitrues

Budowa ulicy Jesiennej i przebudowa nawierzchni ulicy Rolnej w Zalewie.

W zaawansowanym stadium znajdują się kolejne inwestycje realizowane w ramach budżetu gminy Zalewo.
Ku końcowi zmierzają prace związane z budową ulicy Jesiennej (planowane zakończenie do 31 sierpnia 2018r.). Zakres robót obejmuje budowę jezdni długości 146 mb z dojściami i zjazdami indywidualnymi do posesji, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, rekultywację zieleni, wykonanie oznakowania pionowego.
Roboty wykonywane są przez firmę Usługi – Handel Aleksandra Tobiasz z Morąga, a poprzetargowa wartość inwestycji to 387.705,62 złotych.
Daleko zaawansowane są również prace związane z przebudową nawierzchni ulicy Rolnej w Zalewie. W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa nawierzchni jezdni długości 180 m wraz z przebudową nawierzchni zjazdów, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa istniejącego przepustu drogowego, budowa sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowanie pionowego.
Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zalewie Sp. z o.o., a termin zakończenia inwestycji zgodnie z zawartą umową ma nastąpić do dnia 10 października 2018r. Aktualny stan zaawansowania prac wskazuje jednak, że roboty zostaną wykonane w znacznie krótszym terminie. Poprzetargowa wartość wykonywanych prac to 328.000 złotych.
Inwestycje z zakresu drogownictwa mają ogromne znaczenie dla mieszkańców i są priorytetem w działaniach samorządu Gminy Zalewo.
 

 

Czytaj dalej...

Budowa drogi w Jerzwałdzie zakończona

W dniu 9 lipca 2018r. oddano do użytku nowo wybudowaną drogę gminną w Jerzwałdzie. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd”, zrealizowano dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Całkowita wartość robót to 1.229.016 złotych, w tym dofinansowanie zadania w wysokości 586.149 złotych.
Termin wykonania robót ustalony został na dzień 15 sierpień 2018 r. natomiast, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca robót Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z .o.o w Zalewie, wykonał je w krótszym terminie.
Zakres prac obejmował m.in. budowę ciągu pieszo – jezdnego wraz z przejściami dla pieszych z oznakowaniem interaktywnym i oświetleniem w postaci lamp solarnych, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz montaż oznakowania pionowego.
W efekcie wykonanych robót mieszkańcy, turyści oraz goście odwiedzający Jerzwałd mogą korzystać z doskonałej jakości drogi o łącznej długości 1,2 km, a piesi bezpiecznie poruszać się w obrębie pasa drogowego.
 

Czytaj dalej...

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie

 

 

W dniu 25 czerwca 2018r. Burmistrz Zalewa Marek Żyliński i Skarbnik Gminy Alina Błażewicz podpisali z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem umowę na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi” w Zalewie, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo, działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów.
Celem głównym projektu jest zachowanie i ochrona środowiska Gminy Zalewo oraz promowanie efektywnego gospodarowania jej zasobami, w tym ułatwienie obsługi ruchu turystycznego gminy przy jeziorze Ewingi w Zalewie, podniesienie bioróżnorodności gatunkowej na terenie rekreacyjnym przy jeziorze Ewingi w Zalewie, wydłużenie sezonu turystycznego do minimum 5 miesięcy. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie wraz z elementami małej architektury oraz zastosowaniem roślin o dużej wartości środowiskowej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie, w tym: zagospodarowanie istniejącej szaty roślinnej, prace rozbiórkowe i demontaż elementów małej architektury, przygotowanie terenu i uprawę gleby, wykonanie różnego typu nawierzchni i obrzeży,
- montaż elementów małej architektury, w tym: pergoli drewnianej, zestawu mebli zewnętrznych, ławek, koszy na śmieci, tablicy edukacyjnej, latarni, słupków oświetleniowych, reflektorów, zestawu do zabawy (huśtawka typu „ptasie gniazdo”, huśtawka podwójna, linarium), kamieni- głazów do siedzenia,
- wykonanie nasadzeń roślinnych, polan i łąk kwietnych (drzewa, krzewy, byliny i krzewinki, trawy ozdobne, rośliny cebulowe, pnącza),
- wykonanie instalacji oświetlenia terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie.
Całkowita wartość projektu wynosi 1.002.816,80 złotych, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 802.253,44 złotych.
Realizacja projektu planowana jest od 5 listopada 2018r. do 31 października 2019r.
 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS