Ogłoszenie Burmistrza Zalewa z dnia 10 listopada 2023r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Burmistrz Zalewa informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr LX/457/10 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  i podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zostaną przeprowadzone konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

 

Projekt ww. Programu wraz z formularzem konsultacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy Zalewo, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zalewo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zalewie.  

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 10 listopada 2023r. do dnia 17 listopada 2023r. do godz. 1500.

 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Zalewo.

 

Opinie i uwagi dotyczące konsultowanego projektu Programu współpracy należy zgłaszać na piśmie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo.

 

Uwagi i opinie należy zgłaszać na formularzu, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
Opinie i uwagi organizacji nie złożone na formularzu, złożone po terminie zakończenia konsultacji (decyduje data wpływu do tut. Urzędu) oraz nie zawierające informacji o uczestnikach konsultacji, nie będą brane pod uwagę.

 

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji zamieszczone zostaną na stronie internetowej Gminy Zalewo, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zalewo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zalewie i nie są wiążące dla organów samorządu.

 

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Rozwoju Lokalnego.

 

 

 

 

 

Ostatnio zmienianypiątek, 10 listopad 2023 08:46
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę