Ogłoszenie wyniku naboru na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zalewo w 2024 roku został ogłoszony przez Burmistrza Zalewa dnia 14 grudnia 2023r.  Informacja o naborze została zamieszczona na stronie internetowej www.zalewo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zalewo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zalewie.

 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie do dnia 21 grudnia 2023r. do godz. 1500, miały możliwość zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych. W oznaczonym terminie żadna z organizacji pozarządowych oraz żaden z podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie zgłosili swoich kandydatów na członków do składu komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zalewo w 2024 roku.

 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 15 ust. 2da pkt. 1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( jednolity tekst: Dz.U. z 2023r. poz. 571), komisje konkursowe powoływane do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 będą działały bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej
ustawy.

 

 

 

Ostatnio zmienianyśroda, 27 grudzień 2023 11:35
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę