lipiec 2022 - ZALEWO

Prymusi w Urzędzie

We wtorek 27 lipca 2022 r.do Urzędu Miejskiego zostali zaproszeni uczniowie, absolwenci szkół podstawowych z Zalewa i Bart. Judyta Damińska i Przemysław Raszkowski zostali uhonorowani nagrodą Burmistrza za szczególne osiągnięcia w nauce. Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe oraz wręczone przez Burmistrza Zalewa, Marka Żylińskiego, dyplomy pamiątkowe. Podobne dyplomy otrzymali towarzyszący dzieciom rodzice i wychowawcy.

Czytaj dalej...

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

           Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

 

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

Czytaj dalej...

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki

W otwartym konkursie ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki, ogłoszonym dnia 23 maja 2022r., wybrano do realizacji ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ikar”, Dobrzyki 25, 14-230 Zalewo pn. „Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z zakresu lekkoatletyki” oraz przyznaje się dotację w wysokości 3.000,00 zł.

 

 

 

 

Czytaj dalej...

Zakup wyposażenia dla KGW w Bartach

 

Dnia 29 czerwca 2022r. Gmina Zalewo podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania pn. ”Zakup wyposażenia dla KGW w Bartach”w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2022 roku.Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania przyznał Gminie środki  w wysokości 4.520,00 zł.

Zadanie zrealizowane zostanie w partnerstwie Gminy Zalewo oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Bartach. W ramach zadania zostanie zakupiony duży namiot ogrodowy oraz grill gazowy zewnętrzny. Zakupione wyposażenie posłuży KGW do organizacji spotkań z mieszkańcami, nie tylko miejscowości i sołectwa Barty, ale również z terenu gminy Zalewo. W ramach projektu zaplanowano wieczór prezentacji projektu oraz imprezy okolicznościowe, w tym Piknik Rodzinny. Zakładamy, że realizacja projektu  wpłynie na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności wiejskiej w życie wsi oraz na budowanie kapitału społecznego.

 

 

                                                                                                                                   

Zadanie pod nazwą „Zakup wyposażenia dla KGW w Bartach” zostało zrealizowane w ramach przyznanej pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w konkursie „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2022 r.

 

 

 

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS