DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD (8)

Szkoła w Zalewie zyska nowe oblicze

 

 

Dnia 1 marca 2024r. pomiędzy Gminą Zalewo a Konsorcjum firm, reprezentowanym przez BiT Dariusz Brodziak z Elbląga została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie”.

Na realizacje zadania Gmina Zalewo otrzymała promesę  w ramach Rządowego Funduszu  POLSKI ŁAD – Edycja II.  Całkowita wartość inwestycji – 6.048.000,00 zł. w tym dofinansowanie z Funduszu Polski Ład – 5.443.200,00 zł. ( 90%).

W ramach inwestycji zostaną wykonane następującej  prace :

-  Budynek szkoły: remont zewnętrznej części budynku (pokrycie dachowe, elewacje, stolarka okienna i drzwiowa) oraz naprawę konstrukcji dachu i docieplenie stropów pod poddaszem budynku szkoły, modernizację instalacji odgromowej oraz przebudowę instalacji kanalizacyjnej związanej z odprowadzeniem ścieków z kuchni zlokalizowanej w piwnicy budynku, wymianę odcinka instalacji kanalizacji deszczowej;

- Garaże z wieżą: wzmocnienie ścian fundamentowych, zszywanie murów, naprawa i uzupełnienie posadzki, naprawa ścian zewnętrznych i gzymsów, naprawa ścian wewnętrznych, remont stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa i zabezpieczenie konstrukcji drewnianych, wymiana konstrukcji dachu wieży, rekonstrukcja nadbudówki z masztem, remont i wymiana pokrycia dachowego, remont instalacji odgromowej i elektrycznej.

 

Plac budowy został przekazany Wykonawcy dnia 8 marca br. Według harmonogramu robót Wykonawca rozpocznie prace  budowlane w pierwszej połowie  czerwca br.  Termin wykonania umowy został wyznaczony do dnia  1.09.2025r. 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Gmina Zalewo otrzymała 858.800,00 zł. na inwestycję w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Edycja 9 „Rozświetlamy Polskę”

W ramach kolejnego  naboru wniosków o dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Zalewo uzyskała dofinansowanie realizacji inwestycji  pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zalewo.

Priorytet – Infrastruktura oświetleniowa.

Projekt obejmuje modernizację istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zalewo, polegającą na wymianie nieenergooszczędnych opraw sodowych na wysokowydajne oprawy typu „LED”, gwarantujące możliwość zdalnego sterowania. Podstawowym założeniem projektu jest obniżenie energochłonności oświetlenia poprzez redukcję mocy opraw świetlnych o co najmniej 50%.

Na realizację inwestycji Gmina otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wys. 858.800,00 zł. Deklarowany wkład własny Gminy  214.700,00 zł.  W najbliższym czasie ogłoszone zostanie postępowanie zakupowe na wybór wykonawcy inwestycji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 30.09.2024r.

 

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Gmina Zalewo otrzymała 7.200.000,00 zł. na inwestycję w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Edycja 8

W ramach kolejnego  naboru wniosków o dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Zalewo uzyskała dofinansowanie realizacji inwestycji  pn. Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie (plac im. Jana Pawła II).

Priorytet – Rewitalizacja obszarów miejskich.

Projekt obejmuje jeden z etapów rewitalizacji Starego Miasta w Zalewie – obszar placu im. Jana Pawła II, ul. Częstochowskiej oraz łącznika ulic Krakowskiej i Kościelnej w Zalewie, wpisanych do rejestru zabytków archeologicznych i założenia urbanistycznego Starego Miasta. Planowanym efektem projektu jest kompleksowa poprawa jakości infrastruktury technicznej w obszarze rewitalizowanym oraz poprawa jakości przestrzeni publicznej i zwiększenie standardu życia mieszkańców.

Na realizację inwestycji Gmina otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wys. 7.200.000,00 zł. Deklarowany wkład własny Gminy  800.000,00 zł.  W najbliższym czasie ogłoszone zostanie postępowanie zakupowe na wybór wykonawcy inwestycji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 30.06.2025r.

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Gmina Zalewo otrzymała 2.548.000,00 zł. na inwestycję w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Edycja 6 - PGR

W ramach kolejnego  naboru wniosków o dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Zalewo uzyskała dofinansowanie realizacji inwestycji  pn. Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zalewo.

Priorytet – Infrastruktura drogowa.

Projekt przewiduje modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zalewo, obejmującą swoim zakresem m.in. przebudowę nawierzchni dróg, wykonanie poboczy, wykonanie elementów odwodnienia dróg, montaż oznakowania wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt przewiduje ponadto rozbudowę i wymianę infrastruktury oświetlenia  drogowego. Celem projektu jest poprawa komunikacji miejscowości zmarginalizowanych komunikacyjnie w gminie Zalewo oraz wzrost bezpieczeństwa i poziomu jakości życia mieszkańców obszarów byłych PGR. Celem projektu jest również ułatwienie społeczności lokalnej dostępu do głównych obiektów użyteczności publicznej oraz usług w gminie Zalewo. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wys. 2.548.000,00 zł. Deklarowany wkład własny Gminy  52.000,00 zł.  W najbliższym terminie rozpoczną się procedury wyboru wykonawcy inwestycji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 30.09.2025r.

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Gmina Zalewo otrzymała 2.548.000 zł. na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Edycja 3 - PGR

W ramach 3 naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Zalewo uzyskała dofinansowanie realizacji inwestycji  pn. Zagospodarowanie otoczenia bloków po byłych PGR na terenie Gminy Zalewo.

Priorytet – Infrastruktura drogowa.

Projekt przewiduje zagospodarowanie otoczenia budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na obszarze po byłych PGR (miasto Zalewo). W ramach zadania planuje się poprawę układu komunikacyjnego, obejmującego wykonanie miejsc postojowych i chodników, budowę fragmentu ciągu pieszo – rowerowego, poprawę odwodnienia, zagospodarowanie terenów zielonych oraz montaż elementów małej architektury. Wdrożenie zaprojektowanych rozwiązań technicznych oraz koncepcji estetyzacji przestrzeni publicznej przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców z rodzin byłych pracowników PGR.

Na realizację inwestycji Gmina otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wys. 2.548.000,00 zł. Wnioskowany wkład własny 52.000,00 zł.  Termin zakończenia inwestycji – 15.12.2023r.

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Gmina Zalewo otrzymała 6.120.000 zł. na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Edycja 2

W ramach 2 naboru wniosków o dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Zalewo uzyskała dofinansowanie realizacji projektu pn. "Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie".

Obszar inwestycyjny – Efektywność energetyczna.

W ramach projektu planuje się wykonanie kapitalnego remontu pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, zabytkowego kompleksu szkolnego z roku 1928. Projekt przewiduje ponadto wymianę instalacji odgromowej, okien połaciowych, orynnowania, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie prac konserwatorsko – naprawczych elewacji (obejmującym m.in. konserwację detali architektonicznych). Dodatkowo w ramach zadania przewidziano remont budynku zabytkowej  remizy strażackiej wraz ze wzmocnieniem ścian fundamentowych.

Na realizację inwestycji Gmina otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wys. 6.120.000,00 zł. Wnioskowany wkład własny 680.000,00 zł.  

Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 06.2025 r.

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Gmina Zalewo otrzymała łącznie 9.921.000 zł. na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Edycja 1

W ramach 1 naboru wniosków o dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Zalewo uzyskała dofinansowanie do realizacji 2 projektów inwestycyjnych.

 

Projekt pn. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo

Priorytet 1– infrastruktura drogowa

 

W zakresie tej inwestycji jest przebudowa 5 odcinków dróg gminnych o łącznej długości ok. 11 km. Projektowany zakres przebudowy obejmuje m.in. regulację parametrów  geometrycznych drogi, miejscowe poszerzenia jezdni, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz grysów, przebudowę zjazdów, budowę peronów przy przystankach autobusowych, wykonanie elementów odwodnienia, wykonanie poboczy gruntowych oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Są to następujące drogi:  nr 145008N Karpowo – Huta Wielka, nr 145006N Pomielin – Wieprz, nr 145003N Sadławki - Zalewo, nr 145004N Tarpno – Pozorty oraz nr 145012N Urowo – Murawki. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała Promesę z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wys. 5.871.000,00 zł. Wnioskowany wkład własny 309.000,00 zł.  Planowany termin wykonania inwestycji VI.2023r.

 

 

Projekt pn. Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo – rowerowych w Zalewie

Priorytet 2 - Infrastruktura drogowa

Inwestycja zmieniona

 

W ramach inwestycji przewidziano budowę zintegrowanej sieci ścieżek pieszo – rowerowych poprawiających połączenie z zakładami pracy, szkołą, obiektami użyteczności publicznej oraz miejscami rekreacyjnymi na terenie miasta Zalewo. Przebieg projektowanych ciągów pieszo – rowerowych, wpisuje się w zrealizowane dotychczas projekty oraz pozostaje w zgodności z planowanymi inwestycjami strategicznymi. Projekt obejmuje wykonanie ciągów pieszo – rowerowych z mieszanki mineralno asfaltowej oraz betonowej, wykonanie oświetlenia, budowę nowych przejść dla pieszych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu, poprawę odwodnienia  oraz montaż obiektów małej architektury. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wys. 4.050.000,00 zł. Wnioskowany wkład własny 213.000,00 zł. Przewidywana wartość inwestycji 4.263.000,00 zł. Planowany termin wykonania inwestycji VIII.2024r.

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Gmina Zalewo otrzymała 9 921 000 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

W dniu 18 listopada 2021 r. Gmina Zalewo otrzymała promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Otrzymane wsparcie wyniosło niespełna 10 milionów złotych i przyczyni się do realizacji dwóch niezwykle istotnych inwestycji.

- Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo – kwota wsparcia 5.871.000,00 PLN.

- Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie – kwota wsparcia  4.050.000,00 PLN.

Zgodnie z wytycznymi samorządy mają obowiązek ogłosić przetarg w ciągu 6 miesięcy od daty przyznania promesy. Aktualnie trwają prace projektowe. Po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień zostaną wszczęte postępowania o udzielenie zamówień publicznych. 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS